İngilizce en temel kurallar A0 dersi


En temel kuralları iyi derecede anlamak İngilizce öğreniminde kilit noktadır.

İngilizce konuşmanın tetiklenmesinde ki atomik kontrol bu altın kurallarla elde edilir.

İngilizce öğrenimi konusunda kullanılan bir çok yöntem var elbette! Ancak bu yöntemler hep aynı amaca odaklı sistemlerdir; Temel amaç öğrenciyi en kısa sürede dili anlar ve konuşabilir hale getirmektir.  Her dil öğretim sisteminin ortak bir noktası vardır; bunlar İngilizce öğreniminde altın kurallardır ve yabancı dil öğrenimini hızlandıran faktörlerdir.  İngilizce öğrenmeye karar verdiyseniz ya da bir kursa başlamışsanız Aşağıdaki 7 altın kuralın öğreniminiz açısından  ''Altın'' değerinde olduğunu unutmayın.
Net olarak anlaşılması gereken kurallar ortalama önem sırasına göre aşağıda verilmiştir.

1- Am, Is, Are: Her cümlede karşımıza çıkan bu kelimeler en temel yapı taşlarıdır; İngilizce öğreniminin ilk aşamasında am is are kelimelerini Türkçedeki ''dir, um, sun, sunuz, vb.'' eklere tekabül ettiğini düşünelim. örneğin:

This is a book cümlesindeki ''is'' kelimesi cümleyi Türkçeye çevirdiğimizde ''Bu bir kitaptır'' olarak çevrilir. Diğer örneklere bakalım

it is a pen : o bir kalemdir

that is a dog : Şu bir kitaptır.

I am a teacher : Ben bir öğretmenim

I am a doctor : Ben bir doktorum

you are a student: Sen bir öğrencisin

Örnekleri kendiniz de çoğaltabilirsiniz. ''Am is are'' aslında İngilizcedeki ''to be'' (olmak)fiilinin çekimleridir. Ancak cümle içinde kullanılırken yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi ''am is are'' yardımcı fiillerine dönüşürler. ''to be'' fiilinin mantığı zamanla daha anlaşılacaktır.

2- Şahıslar (özneler) Anlaşılması gereken hususlardan biridir. Ve 1. kuraldaki ''Am is are'' la birlikte kullanılırlar. Şahıslar sırasıyla:
I : ben
you : sen
he : o (erkekler için)
she : o (bayanlar için)
it : o (cansızlar için)
we : biz
you : siz
they: onlar

Am is are ile birlikte kullanılırken

I am,
You are,
He is,
she is,
it is,
we are,
you are,
they are, şeklinde olur.

I is diyemeyiz, they is diyemeyiz, he are diyemeyiz. Düzenli ve doğru kullanımla birlikte zamanla dilimize yer edecektir. Basit cümlelerle kullanırken daha iyi anlayabiliriz.
örneğin:
I am a teacher : ben bir öğretmenim
you are a doctor : sen bir doktorsun
he is a lawyer : o bir avukattır
she is a secretary : o bir sekreterdir
it is a book        : o bir kitaptır
we are students : biz öğrenci(ler)yiz
you are customers : siz müşteri(ler)siniz
they are engineers : onlar mühendis(ler)dir

Şu nu belirtmek gerekir ki yabancı dil öğrenirken her şeyin tam Türkçe karşılığına denk düşen bir arayış içinde olmamak gerekir. İngilizce Türkçeden farklı olarak gizli özne mantığına sahip değildir. Yani Türkçede her cümleye ''ben sen o biz siz onlar'' şahıslarıyla başlamayabiliriz. Ya da Türkçe cümle sonlarındaki ''ım im um üm, sın sin sün sünüz, ler lar... vs. gibi ekleri de kullanmayabiliriz. Mesela yukarıdaki cümleleri günlük konuşmada, illede yukarıdaki halleriyle çevirmez veya kullanmayabiliriz. Yukarıdaki Türkçe karşılıklar am is are yardımcı fillerinin cümledeki yerini,mantığını ve Türkçede olası en denk düşen karşılığını anlamınız için verilmiştir.

Örneğin
I am doctor: ben doktorum iken; bunu Türkçede sadece ''doktorum'' diye de tercüme edebiliriz. Çünkü cümlenin sonundaki ''um '' eki bize ''ben'' öznesini bildirir. Ancak İngilizcede gizli özne olmadığı için mutlaka bir şahıs (özne) belirtmek gerekir.
He is student : o öğrencidir:
she is nurse: o bir hemşiredir cümlelerinde daha net anlayabiliriz. Türkçede ''o öğrencidir'' yerine -dir eki olmadan ''o öğrenci'' de diyebiliriz. Bu durum diğer şahıslar içinde söz konusudur. Şimdi lütfen to be konusunu daha iyi anlamak için du video dersimi dikkatlice dinleyiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=tPv_CBXeLZ8&t=58s

3- in, on, at: İngilizcede ki en temel edatlar dır, Türkçedeki -de, -da eklerine tekabül ederler. içindelik bildirmek için : in
üstündelik bildirmek için : on
içinde yada üstünde olunamayan durumlar için :at kullanırız
örneğin: in the box : kutuda (kutunun içinde) on the table : masada (masanın üstünde) at the door : kapıda (kapının içinde yada üstünde olunamayacağı için ''at the door'' deriz) Bu edatlar kendi içinde bazı kurallara sahiptir. Ancak ilk aşamada Türkçedeki -de, -da eklerine tekabül eden ekler olarak algılayabiliriz.

4- A, An: Türkçede ''bir'' Anlamına gelir. Genel olarak sayı adet bildirmek için kullanılmaz ''a, an'' belirteçtir. örneğin: I am a student (ben bir öğrenciyim) cümlesinde ''a'' adet bildirmek için kullanılmıyor. you are a doctor (sen bir doktorsun) cümlesinde de durum aynı. Fakat söz konusu şahıslar ''biz siz onlar'' ise ''a'' kullanmak doğru olmaz çünkü Türkçede ''biz bir öğrenciyiz'' demeyiz, aynı şekilde İngilizcede de ''we are a student'' ( biz bir öğrenciyiz) demek mantıklı olmayacaktır. İngilizcede ''belirtilen'' kelime sesli harfle başlıyorsa ''a'' yerine ''an'' deriz örneğin: I am an engineer : ben bir mühendisim you are an advocate: sen bir avukatsın it is an umbrella : o bir şemsiye Bazı istisnalar vardır, bu durumda sesli harfle başlayan bazı kelimeler okunuşundan ötürü sessiz harfle telaffuz edildiği için ''an'' yerine ''a'' belirtecini önlerine alırlar örneğin: he is a european ( o bir Avrupalıdır) cümlesinde European kelimesi sesli harfle başlamasına rağmen okunuşundan ötürü sessiz harfle başlar. Bu yüzden de ''an'' yerine ''a'' belirteci kullanılır.

5- There is, There are: Vardır
Varlıkların kendi başlarına bi yerlerde var olma durumu için, tekilse there is, çogulsa there are kullanırız örneğin:
Tekil Kullanım
There is a pen on the table : masanın üstünde (masada) kalem var
There is a cat in the garden: bahçede kedi var
There is a boy at the table : masada bir çocuk var
Çoğul Kullanım
There are 2 pencils on the table: masanın üstünde iki kalem (kalemler) var There are 2 cats in the garden : bahçede iki kedi (kediler) var There are 2 boys at the table : masada iki çocuk (çocuklar) var

6- Sahiplik sıfatları: possesive adjectives
My : benim
Your : senin his : onun (erkekler için)
Her : onun (bayanlar için)
Its : onun (cansızlar için)
Our : bizim
Your : sizin
Their: onların

Bu konuda da şahıslar konusunda belirttiğim gizli özne durumu söz konusudur.
örneğin: ''My name is jennifer'' cümlesini Türkçeye ''benim adım jennifer'dır şeklinde çevirebildiğimiz gibi günlük Türkçede ''adım jennıfer'' diye çeviririz. Ancak İngilizcede Benim adım jennifer'dır şeklinde yapmak gerekir. Şimdi sırasıyla özneler ve bütün sahiplik sıfatlarıyla birer cümle örneği verip ''am, is, are'' yerleşimine bi kere daha bakalım
I am jennıfer, my name is jennifer : Ben jennifer, (benim)adım jennifer
You are Richard, your name is Richard : sen Richard'sın, (senin)adın Richard
He is Ali, his name is Ali : O ali (onun) adı Ali
She is Ayşe, her name is Ayşe : O ayşe (onun) adı Ayşe
It is a cat, its name is pissy : O bir kedi (onun) adı pissy
We are Ali and Ayşe, our names are Ali and Ayşe : Biz Ali ve Ayşeyiz (bizim)adlarımız Ali ve Ayşe You are Ali and Ayşe, your names are Ali and Ayşe : Siz Ali ve Ayşesiniz(sizin) adlarınız Ali ve Ayşe
They are Ali and Ayşe Their names are Ali and Ayşe: Onlar Ali ve Ayşe (onların) adları Ali ve Ayşe

7- Tamlamalar Noun Clauses (isim tamlaması)
Yabancı dil öğrenimi sürecinde en önemli temel kurallardan biriside isim ve sıfat tamlamalarıdır. Zira dünya dillerinin hepsinde konuşmaların büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Bu tamlamaların ne olduğunu tam olarak bilmenize gerek yok ancak İngilizce de nasıl yapıldığını bilmek için biraz bilgi sahibi olmamız gerek. En basit haliyle ''Ali'nin kitabı, Ayşe'nin köpeği, sınıfın kapısı, gecenin rengi'' gibi cümleler isim tamlamalarıdır. Türkçede isim tamlamaları ''nin, nın, nun, nün vb...'' eklerle yapılırken İngilizcede  ''s'' ve ''of '' ekleriyle yapılır. İngilizcede isim tamlaması 2 şekildedir:
1- insani sahiplik ve değerler söz konusuysa kelime üstten virgül ve s ('s) harfini alır; örneğin:
Ali's book: Ali'nin kitabı Ayşe's dog: Ayşe'nin köpeği
2- Ancak cansız cisim ve hayvanlar söz konusu olduğunda ''of'' ekiyle tamlama yapılır.
örneğin:
Color of night : gecenin rengi
Door of classroom: sınıfın kapısı

Yukarıda bahsettiğimiz  7 altın kural, İngilizce öğrenimine henüz başlamış öğrenciler için tam bir şekilde öğrenmeden asla geçilmemesi gereken kurallardır. İngilizcenin yukarda bahsettiğimiz 7 kuraldan ibaret olmadığını belirtelim. ancak yukarıdaki 7 kuralı tam anlamıyla  öğrenmezseniz akabindeki konuları da idrak etmeniz zor olacaktır. Daha basit anlamda şöyle anlatayım
2+2=4
4+4=8
8+8=16.....diye devam eder.
Siz 2+2 nin 4 ettiğini bilmeden 8+8'in nasıl 16 ettiğini anlayamazsınız.

Aynı bu matematiksel örnekte olduğu gibi yukarda bahsettiğimiz 7 kural da, kendi içlerinde şekil değişerek sizin daha farklı bir kural sandığınız diğer kuralı oluşturmaktadır. Halbuki çoğu kural yukarda öğrendiklerinizin şekil değiştirmiş halidir.
Türkçe bir örnek verelim:
''Ben bir doktorum'' geniş zaman cümlesindeki ''um'' eki cümleyi geçmişe atmak istediğimiz zaman
''Ben bir doktordum'' cümlesindeki ''dum'' ekine dönüşür.
İngilizce öğreniminizde başarılar dilerim

Yorum Gönderme

0 Yorumlar